Pred 127-mi rokmi žil v obci Krásno mladý šlachtic menom Gregor Stanger Friesenhof. Tento mladý šlachtic bol všestranne zameraný . Bol výskumnik, astronóm, vydavateľ časopisu " Vlasť a svet" a veľmi sa zaujímal o verejný život. Preto sa stal stoličným veliteľom hasičstva v Nitrianskej stolici. Po svojom zvolení v roku 1880 založil vo svojej obci Krásno hasičský zbor.
Gregor Stanger Friesenhof

::-:: barón Gregor Stanger Friiesenhof ::-::

Tento zbor mal osem členov, aj so svojim veliteľom ktorým bol sám Gregor Stanger Friesenhof. Členmi prvého hasičského zboru v Krásne boli: Kindel, Dvonč, Smatana, Ciglian, Jakubík, Mišák.
Zbor dostal peknú výstroj ktorá pozostávala z bielich nohavíc, zelenkavými pásmi potiahnutých blúz s bielimi gombíkmi, čierne opasky so sekerkami, pozlátovo-poniklované prilby a prenosnú ručnú striekačku. Tento stav , až na malé zmeny pravdepodobne trval až do smrti Gregora Stangera Friesenhofa, a to 17.júna 1913. Rakvu s telesným pozostatkami svojho veliteľa odniesli na cintorín nasledovný hasiči: Kindel, Mišák, Jakubík, Dvonč.
V roku 1914, keď vypukla prvá svetová vojna a všetci členovia zboru museli narukovať. Doma ostal len postarší Kindelov otec, ktorému zverili do opatery striekačku a taktiež riadil hospodárstvo Gregora Friesenhofa. Friesenhof hospodáril na 200 kat. jutrach pôdy.


Po skončení prvej sv. vojny v roku 1919 bol zreorganizovaný hasičský zbor. Zbor mal 12 členov. Uniformy predošlého zboru okrem prilieb sa stratili počas 1. sv. vojny. Zreorganizovaný hasičský zbor potreboval nové k tej dobe primerané hasičské uniformy. Preto tunajší krajčír Ján Smatana podľa predloženého návrhu hasičského zboru ušil nové uniformy. Nové uniformy pozostávali z bielich nohavíc, modrých blúz a zakúpili sa koženné vychádzkove čiapky. Toto bola všetká výstroj hasičského zboru. Tiež bola zakúpená štvorkolesová ručná striekačka.Veliteľom tohto zboru sa stal Štefan Beňačka.Členovia zboru neboli presne ustálený, lebo pre nedostatok pracovných priležitostí sa museli rozchádzať za prácou do sveta. Do roku 1923 sa menili velitelia hasičského zboru takto: Prvý bol Štefan Beňačka, ďalej Herman Weis, Štefan Peniaška. V roku 1923 sa za čias richtárovania Petra Smatanu ukázalo  potrebné nové zloženie zboru a to z mladých ľudí. Pod velením Jozefa Šarinu sa zbor obnovil. Do zboru boli prijatý: Štefan Hlaváč st. , Ján Jakubík, Michal Gašparik, Ján Junas, Jozef Junás, Anton Junás, Ján Hlaváč, Anton Petráš, Ľudovít Kindel.

Tento hasičský zbor bol veľmi aktívny. Zúčastnil sa celoštátneho zjazdu hasičov v Bratislave pod heslom: " Keď trúbka zavolá brániť ťa budú chrániť majetok štátu a ľudu."Taktiež sa zúčastnil Pribinových oslav v Nitre.
Po skončení druhej svetovej vojny bol zbor pod vedením Jozefa Šarinu, Michala Poturnaja vtedajšieho riaditeľa miestnej    základnej školy a Štefana Junása zreorganizovaný. Predsedom sa stal Jozef Šarina veliteľom Michal Poturnaj. Ako základ členstva tvorili niektorí bývalí, ako aj noví členovia.

V roku 1949 došlo k zmene názvu. Namiesto Dobrovoľný hasičský zbor vznikol Československý zväz požiarnej ochrany. Takisto bol zmenený i znak organizácie.

V roku 1954 dostala organizácia do užívania miesto starej ručnej štvorkolesovej striekačky novú motorovú striekačku DS-16.                   


Nakoľko stará zbrojnica bola pre uskladnenie tejto striekačky, ako aj výzbroje nevyhovujúca bola dočasne umiestnená v neužívanej budove MNV. Takáto nežiadúca situácia prinútila požiarnikov k vybudovaniu novej požiarnej zbrojnice.

Výbor organizácie popri sovjej činnosti nezabudol ani na výchovu mládeže. Zvlášť sa darila práca s dievčatami . Dievčatá vo veku 9-11 rokov sa zúčastnili v roku 1955 celoštátnej súťaže v Brne, kde obsadili tretie miesto.O tento velký úspech sa pričinili:Schotertová Eva                

Turčeková Adriana                                

Števanková Mariana

Hlaváčová Tatiana

Jančovičová Ludmila

Švecová Marta

Mišenková Oľga                                  

Žilková Emília

Borchová Františka

Junasová EvaPostupom času sa družstvo zmenilo ale stále zostalo rovnako úspešné.V roku 1959 na okresnej súťaži v Chynoranoch obsadili prvé miesto a postúpili na krajské kolo do Nitry kde taktiež vyhrali. V družstve ešte nastalo pár zmien ale v podobnom zložení fungovali až kým sa väčšina dievčat nevidalo.
V roku 1963 boli schopnosti  zboru preverené keď  horela kostolná veža. Požiar vznikol od úderu blesku. Zbor spolu s otatnými občanmi vynaložil maximálne úsilie na likvidáciu požiaru pričom jediným zdrojom vody bol miestny rybník.
Ďalším veľmi významným rokom bol rok 1964. V tomto roku sa prevádzali dokončovacie práce na  novej požiarnej zbrojnici. Dňa 22.11.1964 bola nová budova odovzdaná do užívania požiarnikom. Slávnostným prestrihnutím pásky pred bránou  do požiarnej zbrojnice a odovzdním symbolického klúča tak urobil náčelník OIPO v Topoľčanoch.Prítomný občania si mohli  požiarnu zbrojnicu prezrieť aj z vnútra.Odovzdanie zbrojnice bolo spojené s výročnou členskou schôdzou. Všetky práce od vykopania základov až po vymurovanie múrov robili členovia združenia brigádnicky.

V roku 1969 došlo k zmene názvu organizácie. Namiesto „Československý zväz požiarnej ochrany“ vznikol „Dobrovoľný požiarny zbor “.
Do roku 1966 organizoval zbor v rámci kulturnej činnosti rôzne divadelné predstavenia, ktoré mali v obci dobrý úspech. Postupne sa však od tohto upustilo . Aby však požiarnici popri tanečných zábavách ako sú napr. maškarné  plesy  neboli bez kultúry organizovali rôzne výlety a exkurzie. Výlety boli organizované  až do nedávnej doby.


V roku 1973 sa opäť menil názov organizácie. V rámci federálneho usporiadania vznikol Slovenský a Český zväz požiarnej ochrany.
V roku 1980 oslavoval zbor sté výročie svojho založenia.V rámci osláv sa konal sprievod občanov na miestné ihrisko, na ihrisku cvičenie zúčastnených družstiev ( Krásno, Bošany, Nedanovce, Turčianky). Popoludní sa konala slávnostná celočlenská schôdza a po nej tanečná zábava.


V roku 1985 dosiahlo družstvo mužov pekný úspech na obvodnom kolo kde skončili na prvom mieste.
    V tom istom roku sa konala výročná členská schôdza na ktorej bol zvolený nový výbor.   

Novodobá história zboru sa začala písať až po roku 1989 kedy padlo socialistické zriadenie.V súvislosti so zmenami politického zriadenia, boli uskutočnené zmeny v názvoch organizácií. Namiesto názvu“ Zväz požiernej ochrany“ vznikol názov „Dobrovoľná požiarna ochrana SR“
V roku 1993 na výročnej schôdzi vznikli tieto zmeny vo výbore organizácie:
Predseda:           Pavol Švec
Veliteľ:               Jakubik Jozef
Tajomník:           Bezák Anton
Pokladník:           Miroslav Peciar
Člen výboru:       Jakubik Rudolf
Revízor:              Lupka Štefan
Strojník:             Žaťko Aladár

V marci roku 1993vznikol požiar mladho bôrového porastu na kopci Chríb.
V apríli roku 1995 bola vykonaná zmena veliteľa zboru. Namiesto Jozefa Jakubíka bol obecnou radou zvolený do funkcie zboru menovaný na návrch výboru požiarneho zboru pán Koloman Belly, ktorý je požiarnik z povolania. Zároveň sa stal aj členom miestneho požiarneho zboru v Krásne.
V tom istom roku prichádza nová generácia požiarnikov na Krásne s ktorých sa vytvorilo družstvo v tomto zložení: Bohuš Peter, Bohuš Jozef ml. , Dvonč Miroslav, Jokala Peter, Turček Ján, Školka Jozef ml., Smatana Marián, Jakubík Pavol ml., Jakubík Milan, Pirťan Martin, Gašparík Vladimír.
Takisto bol zvolený nový výbor:
Predseda:     Švec Pavol              Materi.-techn. :    Jakubik Rudolf
Veliteľ:         Belly Koloman          Strojník:              Ján Turček
Preventivár:  Smatana Teodor      Organizačný ref. : Jakubik Jozef
Tajomník:     Bezák Anton            Pokladnik:           Juraj Feriančik

9. júna  1996  obsadilo družstvo mužov na domácom území  1. Miesto v obvodnom kolo previerok pripravenosti a postúpili na okresné kolo.

   

22. júna 1997 sa konala v rámci novoutvoreného okresu Partizánske jednokolová súťaž požiarnych družstiev. Krásno obsadilo 1. miesto


   

Týmto víťaztvom sa DHZ Krásno odštartovalo na výborné výkony ktoré ich sprevádzajú ich činnosťou až do dnešných dní. Dôkazom je fakt ,že za posledných 11 rokov dokázali 9-krát vyhrať okresné kolo previerok pripravenosti. Najväčší úspech dosiahli v roku 2001 keď sa prebojovali na krajské kolo.
              
   
Medzi novodobé úspechy tiež môžeme priradiť založenie tradície usporiadania súťaže o pohár starostu obce  Krásno  a neskôr Memoriál baróna Friesenhofa.
Krásno sa taktiež stalo spoluzakladateľom Slovensko-moravskej hasičskej ligy ktorá je jednou z najlepších na územi SR, a v ktorej je pravidelným účastnikom dodnes.  Autor článku: Martin "Emreebrat" Lörincz

Dobrovoľný hasičský zbor v Krásne vznikol už v roku 1880. Založil ho barón Gregor Friesenhof.

Čítať viac O nás

Navigácia stránky